+44 (0) 1492 540002
aledma1@outlook.com

News

Llythyr Bugeiliol Chwefror 2021 February Pastoral Letter

  • Please scroll down to find the english version of the letter

Gwelir yn amgaeedig os gwelwch yn dda llythyr bugeiliol oddi wrth Esgob Gregory.Wrth í’r cyfnod clo parhau maen holl bwysig ein bod yn cadw mewn cysylltiad ac felly bwriad yr Esgob yw ysgrifennu atoch pob mis. Gofynnaf yn barchus i chi ystyried dosbarthu’r llythyr i’r sawl yn eich plwyf sydd heb gyfrifiadur os gwelwch yn dda, fel bo geiriau’r Esgob yn gallu cysuro pobl sy’n teimlo’n unig neu o dan bwys. Mae’n hawdd cymryd yn ganiataol bod pawb ar lein y dyddiau hyn.

DYMA GARIAD                 

Llythyr Bugeiliol oddi wrth Esgob Llanelwy

Dydd Sant Ffolant, 14 Chwefror 2021

 

 

Mae’r byd sydd ohoni’n gwneud môr a mynydd o ‘gariad’, sy’n gallu golygu pob math o bethau, o serch hyd at ryw.  Bydd y cyfan yn cael ei arddangos y penwythnos hwn.  Mae Dydd Sant Ffolant yn gyfle da i ddyblu prisiau rhosynnod, i werthu cardiau a siocled ac i ddathlu rhamant yn gyffredinol,

 

Eto, yn greiddiol, mae yn natur pobl i groesawu cyfle i ddathlu cariad, oherwydd, a ydyn ni’n ymwybodol ohono ai peidio, mae cariad yn atsain ar lefel y realiti dyfnaf sydd ynom, oherwydd dyma natur waelodol yr un sy’n cadw’r cread i fynd ac sy’n ein cadw ninnau mewn bodolaeth.  Duw.   Pan gynhaliwyd ‘ymarfer’ yng nghynhadledd yr esgobaeth rai blynyddoedd yn ôl, roedd pobl eisiau gosod ‘Cariad’ wrth galon y neges y dylen ni fel Eglwys ei chyfleu, oherwydd fod gennym y syniad greddfol mai dyma yw neges Duw i ni ac mai dyma’r neges y mae’r byd angen ei chlywed.   Ond nid ar chwarae bach y mae gweithio allan beth yw ystyr hynny, mae ystyr y gair mor hyblyg.   Daeth cariad yr hyn a elwir yn enw ‘portmanteau’ heddiw, mae’n gallu golygu pob math o bethau ac fe allwn ni, yn rhy hawdd o’r hanner, ei deneuo i feddwl teimladau neu sentiment.

 

Pan fydd Cristnogion yn dweud ‘Duw Cariad Yw’ rydyn ni mewn gwirionedd yn arddel y realiti sy’n gyrru grymoedd y creu ac yn rhwymo ei glwyfau.   Rydyn ni’n siarad am rym sy’n ddigon cryf i wynebu popeth sy’n anharddu’r cread yn ogystal â phopeth rydyn ni, bobl, i’w weld yn gallu ei wneud i beri dioddefaint i’n gilydd.   Mae cariad Duw yn gryf, yn ddeinamig ac yn wydn.   Mae’r Iesu sy’n dioddef yn enbyd ar y groes yn cau clwyfau pechod a drygioni.   Mae’r Crist croeshoeliedig yn dadorchuddio gwirionedd dyfnaf y bydysawd, yr hyn a alwodd C S Lewis yn  ‘yr hud a’r lledrith dwfn o ddechrau amser’. Dyma’r rheswm pam fod Llyfr y Datguddiad (ym mhennod 5.6 a thrwy’r penodau olaf) yn dewis rhoi symbol yr ‘oen a gafodd ei ladd’ ar yr orseddfainc nefol yng nghanol eithaf y bydysawd.   Dyna pam fod yr Apostol Paul yn cychwyn cymaint o’i lythyrau i’r Eglwysi gyda’r cyfarchiad ‘Gras a Heddwch i chi oddi wrth Dduw ein tad a’r Arglwydd Iesu Grist’ neu rywbeth tebyg.

 

Mae gras yn un o eiriau mwyaf yr Ysgrythur, gair i gael blas arno ac i ddal gafael ynddo.    Flynyddoedd yn ôl, fe gefais i fy nysgu i’w weld, yn Saesneg, fel God’s Riches At Christ’s Expense, acronym i’m hatgoffa fod Duw, yn yr Iesu croeshoeliedig, yn cymryd arno ei hun bechodau’r byd, yn agor ffordd i ni gael ein rhyddhau ac i dod i dderbyn y bendithion sydd ganddo ar ein cyfer.

 

Cariad, gras a thosturi, dyma driawd o eiriau cysylltiedig, pob un yn dyst i’r berthynas rydyn ni’n cael ei galw iddi gan Iesu i’w throi a’i chofleidio. Rwy’n ychwanegu Tosturi at Gariad a Gras oherwydd, pan fyddwn ni’n agor ein calonnau ym mhresenoldeb Duw mewn gweddi neu mewn sacrament, yna ei dosturi atom ni yw’r hyn y mae ein hysbryd yn ei synhwyro ac yn ei brofi.   ‘Dewch ataf i, bawb sy’n flinedig ac yn drwm lwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi,’ meddai.  ‘Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch orffwystra i’ch eneidiau’. (Mathew 11.28,29).

 

Dyma’r tri gair sylfaenol ryw’n ei roi i chi felly wrth i ni ddynesu at y Grawys: Cariad, Gras, Tosturi.   Mae nhw’n dangos sut mae Duw’n creu perthynas â ni, ac hefyd maen nhw’n rhoi gwerthoedd i ni eu byw yn ein bywydau ni ac i fyw i fyny iddyn nhw. Mae agwedd drugarog Duw yn cael ei fynegi’n hyfryd yn yr emyn ‘Dyma Gariad’ gan William Rees, ac rwy’n eu cymeradwyo i chi wrth i ni ddathlu Sant Ffolant a symud at y Grawys.   Cofiwch edrych ar eiriau’r emyn, ystyried beth maen nhw’n ei feddwl i chi ac i’ch ffydd. Ac maen nhw’n rhoi sylfaen dda i weddi.

 

Ar Galfaria yr ymrwygodd

holl ffynhonnau’r dyfnder mawr

torrodd holl argaeau’r nefoedd

oedd yn gyfan hyd yn awr:

gras a chariad megis dilyw

yn ymdywallt yma nghyd

a chyfiawnder pur a heddwch

yn cusanu euog fyd.

 

 

 

Please see attached this week’s Pastoral letter from Bishop Gregory.As the current lockdown continues, it remains important that we keep in communication and therefore the Bishop intends to write to you on a monthly basis.I respectfully ask you to please consider distributing this letter to those in your parish who are without access to a computer, who are lonely or under strain so they may be comforted by the Bishop’s words.

 

DYMA GARIAD: HERE IS LOVE                 

A Pastoral Letter from the Bishop of St Asaph

St Valentine, 14th February 2021

The secular world makes a lot of “love”, by which it can mean a whole host of things ranging from affection to sex.  It will all be on display this weekend.  St Valentine’s Day is a good occasion to double the price of roses, to sell cards and chocolates, and generally celebrate romance.

 

Yet, deep down, it is in the nature of human beings to welcome a chance to celebrate love because, whether we are conscious of it or not, love resonates at the level of the deepest reality in us, because it is the fundamental nature of him who upholds creation and keeps us in being: God.  When we held an exercise in the diocesan conference a number of years ago, people wanted “Love” to feature at the heart of the message we should convey as a Church, because we have an instinctive sense that this is God’s message to us, and is a message that the world needs to hear.  Working out what this means, however, can be difficult because of the elasticity of the meaning of the word.  Love has become what is called a “portmanteau” word today, since it can carry all sorts of meanings, and we can too easily reduce it to being about feelings or sentiment.

 

When Christians say “God is Love” we are in truth asserting the reality that drives the forces of creation, and which binds up its wounds.  We are talking about a power tough enough to take on all the things that disfigure creation, as well as everything which we humans seem capable of inflicting on one another.  God’s Love is strong, dynamic, and resilient.  The Jesus who suffers in agony upon the cross is cauterising the wounds of sin and evil.  The crucified God uncovers the deepest truth of the universe, what CS Lewis calls “the deep magic from the dawn of time”.  It is the reason why the Book of Revelation (in Chapter 5.6, and throughout later chapters) chooses to put the symbol of “the lamb who is slain” on the heavenly throne at the very centre of the universe.  It is why the Apostle Paul chooses to begin so many of his letters to the Churches with the greeting “Grace and Peace to you from God our father and the Lord Jesus Christ” or a similar formula.

 

Grace is one of the greatest words of Scripture, a word to relish and to hang on to.  Years ago, I was taught to see it, in English, as God’s Riches At Christ’s Expense, an acronym to remind me that in Jesus crucified, God is taking on himself all the sin of the world, and opening a way that we might be redeemed and become recipients of his intended blessing.

 

Love, grace and compassion – here is a trio of connected words which all witness to the relationship that we are called by Jesus to turn and embrace.  I add Compassion to Love and Grace, for when we open our hearts to the presence of God in prayer or in sacrament, then his compassion towards us is what our spirit senses and experiences.  “Come to Me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest.  Take My yoke upon you and learn from Me; for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls”  Jesus says to us. (Matthew 11.28,29)

 

Here are three foundational words I give you therefore as we approach Lent: Love, Grace and Compassion.  They characterise how God relates to us, and they also give us for our own lives values to live out, and to live up to.  God’s merciful attitude towards us is beautifully expressed in the Welsh hymn “Dyma Gariad” by William Rees, which I commend to you as we celebrate St Valentine and move into Lent.  Do look out the words of the hymn, in English or in Welsh, and reflect upon what they mean to you, and to your faith.  They make a very good basis for prayer.

 

On the mount of crucifixion Fountains opened deep and wide
Through the floodgates of God’s mercy Flowed a vast and gracious tide
Grace and love, like mighty rivers Poured incessant from above
And Heaven’s peace and perfect justice Kissed a guilty world in love

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook